Privacyverklaring


Stichting Kind In Benin, hieronder aangeduid als KiB, gevestigd te Amsterdam (KvK-nummer 69229406) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Frederik Hendrikplantsoen 34 G
1052 XS Amsterdam
email:

Persoonsgegevens die wij verwerken
KiB verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: uw naam en email-adres.

KiB verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Vriend worden van het Familiehuis in Benin
• Het afhandelen van donaties aan KiB via Doneren met Mollie
• Afhandelen van betaling van uw bestellingen uit onze webwinkel via Mollie Payments for WooCommerce
• U te kunnen mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Delen van persoonsgegevens met derden
KiB verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen KiB en Mollie (t.b.v betalingen en donaties) en tussen KiB en Mailchimp (voor het versturen van onze Nieuwsbrief).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KiB gebruikt alleen technische en functionele cookies. Voor het doen van betalingen als donateur en/of het bestellen en betalen van artikelen uit onze webwinkel maken we gebruik van de cookies en systemen van Mollie. Voor de specifieke privacy-voorwaarden van Mollie verwijzen we graag naar hun website: https://www.mollie.com/nl/privacy

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KiB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

KiB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KiB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via